Informácie:
+420 731 76 38 36

Telefonické objednávky:
+420 731 76 38 38

1) Vyberte oddělení

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok je platný od 1.6.2012 a ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov. Tento reklamačný poriadok je k dispozícii v sídle predávajúceho alebo ako dokument na www.vybersito.sk.

Mali by ste hneď na úvod vedieť:
1. U nás vo VYBER SI TO je záruka vyriešenie reklamácie v priemernom čase jedného týždňa.
2. Pri riešení reklamácie u nás nikam nemusíte chodiť popr. jazdiť, všetko vyriešime za Vás. Stačí nám len poslať na e-mail reklamace@vybersito.cz, popr. oznámiť na tel. čísle 731 76 38 36 v čom je konkrétny problém a čo reklamujete.
3. Keď je veľký problém, vymeníme tovar za tovar IHNEĎ, ak je fyzicky prítomných na expedičnom sklade. Ak nie je, vymeníme, akonáhle nám tovar dorazí na expedičný sklad. Prednosť, v expedícii, v týchto prípadoch majú VŽDY reklamácie.

 

I. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok popisuje bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorým je KROSIT s.r.o. Brno. Kupujúci, ktorým môže byť podnikateľ alebo spotrebiteľ, je povinný sa oboznámiť s Reklamačným poriadkom a Obchodnými a dodacími podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s nižšie uvedeným reklamačným poriadkom.

Prevzatím tovaru u podnikateľov je okamih jeho odovzdania prvému prepravcovi. V prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ, je okamihom prevzatia tovaru od dopravcu. Ako doklad o záruke (záručný list) vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra alebo záručný list) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo...).

II. Dĺžka záruky

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, tj. dňom uvedeným na záručnom liste. Zákonná záručná doba je všeobecne 24 mesiacov * pre spotrebiteľa **. Predávajúci môže túto zákonnú lehotu predĺžiť. Dĺžka záručnej doby je vždy vyznačená na záručnom liste alebo inom predajnom doklade slúžiacim ako doklad o záruke. Záručná doba sa skladá zo zákonnej lehoty (24 mesiacov) a prípadne predĺženej záručnej lehoty.

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, v rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácia riadi zák. č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník a zák. č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, oba zákony v platnom znení, s prihliadnutím na upresnenie v tomto reklamačnom poriadku. Pri predĺženej lehote sa reklamácia riadi výhradne týmto poriadkom.

* Výnimku môže tvoriť tovar predávaný so zľavou (tovar poškodený, použitý, nekompletný atď.) Ak je kupujúcim spotrebiteľ a ak ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim, a práva zo zodpovednosti za vady veci zaniknú, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia veci kupujúcim. Predávajúci môže túto dobu v dohode s kupujúcim skrátiť, nie však menej ako na 12 mesiacov. Túto dobu uvedie predávajúci v doklade o predaji veci. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady či nekompletnosti sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.
** Pri vybraných produktoch je výrobcom záruka pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľom, obmedzená. Zákonné práva koncového zákazníka (spotrebiteľa) tým nie sú nijako dotknuté, záruka pre neho platí podľa zákona.

 

III. Záručné podmienky

 1. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je povinný, a kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je odporúčané, aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, poškodenie krabice a pod.) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou, kvôli tomu, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.
 2. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu obchod@vybersito.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať faxom, e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dáva však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.
 3. Miestom pre uplatnenie reklamácie je sídlo spoločnosti KROSIT s.r.o. - Reklamačné (informačné) oddelenie, Zahradní 1a, 66444, Ořechov u Brna. Pri tovare, ktorému je na území SR poskytovaný autorizovaný servis, odporúčame kupujúcemu v záujme urýchlenia reklamácie uplatniť túto možnosť priamo v autorizovanom servisnom stredisku, alebo v mieste predávajúceho.
 4. Kupujúci môže chybný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu prevádzky. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, balík by mal byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA" a obsahovať:
  reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), odporúčame priložiť kópiu nákupného dokladu, podrobný popis závady a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel. číslo). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu aj závady tovaru. Tento postup je odporúčaný aj kupujúcemu spotrebiteľovi, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak.
 5. Kupujúci doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, doloží aj doklad o reklamácii. Na dodacom doklade (nákupný alebo reklamačný doklad) musí byť rovnaký výrobok a v prípade, že výrobok obsahuje sériové číslo potom aj rovnaké sériové číslo. Tento postup je odporúčaný aj kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, ak nepreukáže a nedoloží skutočnosti inak.
 6. Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté nesprávnou obsluhou, neodborným, alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím v rozpore s užívateľskou príručkou, ak je táto súčasťou dodávky.

  Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:
  a) mechanickým poškodením tovaru,
  b) elektrickým prepálením (viditeľné spálené súčiastky alebo plošné spoje), napríklad pri elektrických lamelových roštoch,
  c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je určené priamo predajcom alebo výrobcom,
  d) neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
  e) tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami
  f) prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov,
  g) tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, orezanie, ohýbanie atď.), ak vznikla vada v dôsledku tejto úpravy,
  h) tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou.
   
 7. Tovar odovzdaný na reklamáciu bude testovaný iba na poruchu uvedenú kupujúcim (v reklamačnom formulári, v priloženom liste s popisom závady). Pre uvedenie závady odporúčame písomnú formu.
 8. V prípade, že zákazník súhlasí s platenou opravou, bude účtovaná podľa aktuálneho platného cenníka.
 9. Pre bezproblémové prijatie reklamácie predávajúci odporúča, aby tovar alebo jeho súčasti boli k reklamácii predávané v neznečistené forme a aby spĺňali základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdania tovaru k reklamačnému konaniu.

 

IV. Spôsob vybavenia reklamácie

Ak je kupujúcim spotrebiteľ:

Zhoda s kúpnou zmluvou
Ak je kupujúcim spotrebiteľ, v prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou, alebo jej opravou. Ak takýto postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie najmä to, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, má v závislosti na povahe vady pri uplatnení zákonnej záruky tieto práva:

 • Ak ide o odstrániteľnú vadu, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. Ak takýto postup nie je možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 • Ak ide o vadu neodstrániteľnú, brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, tie isté práva spotrebiteľovi patria, ak ide síce o vady odstrániteľné, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri vady brániace jej riadnemu používaniu.
 • Ak ide o iné neodstrániteľné vady a ak spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre vadu, za ktorú bola zľava poskytnutá.

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, o reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná na odborné posúdenie vady. Reklamáciu vrátane odstránenia vady predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Táto lehota nie je záväzná ku kupujúcemu, ktorým je podnikateľ a teda jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.

Predávajúci vydá kupujúcemu spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu nákladov spojených s reklamáciou (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odoslaní reklamovaného tovaru). V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu vady veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.

V prípade vyššej zľavy u jednotl. výrobkov a to viac ako 50% si dovoľuje firma KROSIT s.r.o. odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu už aktuálne predaného tovaru, ktorý bol v tú danú chvíľu v akcii.

Ak je kupujúcim podnikateľ:

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, bude tovar opravený. Ak nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému používaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto vadu reklamovať.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne užívaná ako vec bez vady, predávajúci je oprávnený vadný tovar vymeniť za tovar s rovnakými, alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

 1. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Ak bola reklamácia vybavená výmenou, je ďalšia prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovaru. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie. O vybavení je zákazník informovaný e-mailom, ktorý uviedol už pri nákupe.
 2. Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.
 3. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do jedného mesiaca od uplynutia času, keď mala byť oprava vykonaná, a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní (tj. spravidla do 60 dní od dátumu podania reklamácie) je predávajúci, podľa § 656 Občianskeho zákonníka, oprávnený účtovať pri výdaji reklamácie čiastku za uskladnenie.
 4. Pri výdaji tovaru po vybavení reklamácie je kupujúci povinný predložiť doklad, na základe ktorého bola vec prijatá na reklamáciu a musí preukázať svoju totožnosť OP alebo platným cestovným pasom.

V. Spotrebný materiál

Ak je obsahom balenia či predmetom kúpy spotrebný materiál (lamela, poťahová látka, batéria a pod.), je jeho životnosť 6 mesiacov, ak nie je výslovne uvedené inak.

VI. Bezplatný servis

V prípade, že pri výrobku je výslovne uvedené, že po uplynutí 24 mesačnej záručnej lehoty sa na výrobok vzťahuje bezplatný servis, potom bude takýto produkt v prípade vady prijatý aj po lehote 24 mesiacov a bude opravený alebo vymenený za iný kus s rovnakými alebo lepšími parametrami.Vypracované v súlade s Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb. § 598, 616-627 a zák. č. 634/1992 Zb., oba v novelizačnom znení.

V košíku nie sú žiadne položky.