Informácie:
+420 731 76 38 36

Telefonické objednávky:
+420 731 76 38 38

1) Vyberte oddělení

Obchodné a dodacie podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi spoločnosťou KROSIT s.r.o. ako prevádzkovateľa internetového obchodu VYBER.SI.TO.SK (na url adrese http://www.vybersito.sk) (ďalej len "predávajúci (dodávateľ alebo odosielateľ)") a jej obchodnými partnermi (ďalej len "kupujúci (odberateľ, adresát ) ").


I. Základné ustanovenia

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.[Ne

Predávajúci

Predávajúcim je spoločnosť KROSIT s.r.o., IČO: 29354102, DIČ: CZ29354102, so sídlom Potácelova 1730/44, 636 00 Brno - Židenice, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne v oddieli C, spisová značka 74723, zaoberajúca sa predajom tovaru kupujúcim..

E-mail : info@vybersito.cz,
Tel. +420 739 81 44 63, +420 731 76 38 36 , +420 731 76 38 38  
Orgán dozoru: Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2

Kupujúci

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s predávajúcim nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov predáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chcete mať uvedené na nákupných dokladoch. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák . č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník a zák. č 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa platnými v Českej republike, obidva v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom sa rozumie:

  • Osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti),
  • Osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri),
  • Osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov (sem patrí napr. slobodné povolania ako advokácie a pod.) a
  • Osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb. - Obchodným zákonníkom platným v Českej republike, ako aj súvisiacimi predpismi. Individuálna zmluva predávajúceho s kupujúcim je nadradená obchodným podmienkam.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Kúpna zmluva

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúceho. Toto prijatie predávajúci potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto návrhom.

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim - spotrebiteľom, ako aj kupujúcim - podnikateľom budú riešené výhradne podľa platného práva Českej republiky a budú riešené súdmi Českej republiky.  Tým nie sú dotknuté prípady, keď kupujúcim bude spotrebiteľ a bude mať obvyklé bydlisko v inom štáte ako v Českej republike a voľba práva či prorogácia súdu nebudú prípustné.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Ak vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu www.vybersito.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

II. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, najmä so zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas k zhromažďovaniu a spracovaniu týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

III. Otváracia doba

Objednávky cez internetový obchod na adrese www.vybersito.sk: 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
Príjem objednávok pre expedíciu tovaru do 24-48 hod (pracovné dni): do 12:00 hod.

IV. Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny pre daný deň.
Uvedené ceny sú v EUR s DPH a platia do odvolania. Zmena cien a dodacích lehôt sú vyhradené. 
Keď je súčasťou objednávky tovaru presahujúce hodnotu 300,- eur vrátane, je zákazník povinný uhradiť nevratnú zálohu vo výške 30% ceny tohto tovaru. Záloha je vratná len v prípade, že predávajúci nebude schopný tovar dodať. 

V. Objednávanie

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v deň a čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť oboznámiť sa pred vykonaním objednávky s cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku, alebo tovar, ktorý nie je na sklade, predávajúci kupujúcemu vopred potvrdí telefonicky/e-mailom cenu a termín dodania. Túto cenu je predávajúci oprávnený meniť vzhľadom k aktuálnej situácii na trhu a v závislosti na vývoji kurzu eura (€) voči zahraničným menám. Pokiaľ kupujúci s takouto zmenou nesúhlasí, objednávku nepotvrdí a táto nie je realizovaná. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, musí byť u takéhoto tovaru vopred oboznámený so skutočnosťou, že ide o tovar na objednávku, pri ktorom k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi oboma zmluvnými stranami dôjde až v okamihu upresnenie ponuky zo strany predávajúceho.

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

  • Prostredníctvom elektronického obchodu na www.vybersito.sk (ďalej je "e-shop")
  • Elektronickou poštou na adrese obchod@vybersito.sk
  • osobne
  • faxom
  • telefonicky


Predávajúci odporúča kupujúcemu robiť objednávky cez elektronický obchod.

VI. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ

Objednávku môže kupujúci stornovať bez udania dôvodu do 24 hodín, v opačnom prípade je objednávka považovaná za záväznú. Predávajúci má právo požadovať úhradu škody vzniknuté stornovaním objednávky, a to až do výšky 10% celkovej ceny objednávky. Zrušiť objednávku je možné písomne alebo elektornicky e-mailom na info@vybersito.cz.

Kupujúci spotrebiteľ má právo v súlade s § 53 ods. 7 Občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru zabalené v originálnom balení tak ako ho prevzal od prepravnej spoločnosti, ak bola zmluva uzavretá pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku. Ak sa rozhodne spotrebiteľ využiť toto právo, musí odstúpenie od zmluvy doručiť predávajúcemu najneskôr do 14.dňa od prevzatia veci.

Tovar by kupujúci spotrebiteľ mal vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný alebo poškodený, alebo hygienicky či inak znečistený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu sumu (v súlade s § 458 ods. 1 Občianskeho zákonníka.). Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené do 21 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy kupujúcim.

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:

a) poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa  pred  uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
b) na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,
c) na e-mailove, písomné či telefonicke vyrozumenie s úpravou ceny, pr. dodacie lehoty
d) na dodávku tovaru upraveného podľa priania  spotrebiteľa  alebo  pre  jeho  osobu,  ako  aj  tovar, ktorý  podlieha rýchlej  skaze,  opotrebovaniu  alebo  zastaraniu,  (potraviny,  tabak,  výrobky  a iné vymedzené zákonom),
e) spočívajúcich v hre alebo lotérii

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame, pre urýchlenie vybavenia odstúpenia, tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či čiastka bude odobratá v hotovosti alebo či bude použitá pre ďalší nákup.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 53 ods.7 Občianskeho zákonníka,, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu kredit, ktorý na jeho žiadosť bude odoslaný na ním uvedený účet, a to najneskôr do 15 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v tej istej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ

V prípade, že kupujúcim je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruke a aktuálnej cene vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Pri vystavení dobropisu môže byť od kupujúceho vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II.

VII. Platobné podmienky, dopravné

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

a) platba v hotovosti pri nákupe
b) platba vopred bankovým prevodom (v tomto prípade je cena prepravy od 7 EURO pre celú Slovenskú republiku, v zavislosti na váhe a objeme tovaru)
c) platba cez internetové rozhranie banky
d) platba kartou prostredníctvom internetového platobného portálu na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca, (v tomto prípade je cena prepravy od 7 EURO pre celú Slovenskú republiku, v zavislosti na váhe a objeme tovaru)
e) platba na faktúru so splatnosťou (len pri splnení podmienok pre poskytnutie kreditu)
f) na splátky (len v prípade, že kupujúci splní podmienky spoločnosti poskytujúce splátkový predaj)

Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

VIII. Dodacie podmienky

Osobný odber:

Tovar môže prevziať iba kupujúci alebo osoba kupujúcim splnomocnená. Táto osoba sa musí dostatočne identifikovať a preukázať platným OP alebo platným cestovným pasom. V prípade, že odberateľom nie je priamo kupujúci uvedený na kúpnej zmluve je potrebné preukázať sa príslušným oprávnením na prevzatie tovaru (napr. plná moc).

Zasielanie prepravnou službou:

Tovar je možné kupujúcemu zaslať prepravnou službou. Prepravca bežne dodáva zásielky kamkoľvek v SR do 24-48 hodín. O dĺžke dodania mimo územia SR je kupujúci informovaný zo strany predávajúceho. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka  aktuálneho v deň objednávky a je vždy súčasťou každej objednávky.

Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu obchod@vybersito.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať faxom, e-mailom alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dáva však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou. Všetky ceny prepravného sú určené len pre SR. Pri zasielaní alebo dovoze do zahraničia sa ceny dohadujú individuálne.

IX. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi ČR. Ako záručný list slúži nákupný doklad alebo doklad, na ktorom je priamo uvedené, že sa jedná o záručný list.

X. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. 6. 2012 a rušia predchádzajúce znenie VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená ich umiestnením na internetovej stránke predávajúceho. Zmena VOP však nemá vplyv na právny vzťah, ktorý už vznikol a ktorý sa riadi VOP platnými v čase vzniku zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.


Chyby a zmeny sú vyhradené. 

V košíku nie sú žiadne položky.